REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ ENERGETYK SIECHNICE

§ 1 – Informacje ogólne

1.      Klub Sportowy Energetyk Siechnice, zwany dalej Klubem, prowadzi zajęcia piłkarskie, obozy, półkolonie, turnieje i inne przedsięwzięcia klubowe dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 19 roku życia.

2.      Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych w wyznaczonych przez organizatora godzinach.

3.      Sezon piłkarski rozpoczyna się 1 lipca, a kończy 30 czerwca.         

4.      Sezon piłkarski dzieli się na rundy rozgrywkowe:    

a)    jesienną – trwającą od 1 lipca do 31 grudnia

b)    wiosenną – trwającą od 1 stycznia do 30 czerwca.

5.      Kandydat otrzymuje status Członka Uczestnika z chwilą przyjęcia i zaakceptowania przez Zarząd podpisanej przez Rodzica/Opiekuna, a w przypadku osób pełnoletnich samego kandydata, Deklaracji Członkowskiej.           

§ 2 – Prawa i obowiązki Klubu Sportowego Energetyk Siechnice

1.      W ramach realizacji zajęć sportowych Klub zobowiązany jest do:

a)      zorganizowania i realizacji zajęć sportowych dla Członków Uczestników,

b)      zapewnienia uczestnikowi w czasie zajęć profesjonalnej kadry szkoleniowej,

c)      zapewnienia uczestnikowi sprzętu niezbędnego do realizacji programu szkolenia,

d)      motywowania zawodników do aktywności fizycznej, zwiększania świadomości zdrowotnej i zwiększania swoich umiejętności,

e)      monitorowania zachowania jak i postępów każdego uczestnika zajęć,

2.      Klub ma prawo odmówić przyjęcia Członka uczestnika na zajęcia, w przypadku:

a)      braku wolnych miejsc,

b)      negatywnej weryfikacji sportowej lub wychowawczej,

3.      Klub ma prawo odwołać zajęcia, niezwłocznie zawiadamiając o tym uczestników lub ich rodziców w przypadku wystąpienia siły wyższej. Za taką sytuację uznawane są w szczególności:       

a)      nieobecność trenera, której nie można było zastąpić

b)      niekorzystne warunki pogodowe

c)      nieudostępnienie obiektu sportowego przez podmiot zarządzający (np. SISK, Gmina Siechnice). Odwołane zajęcia, Klub przeprowadzi w niezwłocznie w innym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.

4.      Klub ma prawo wykluczyć Członka Uczestnika w przypadku:

a)      niewłaściwego i wybitnie niesportowego zachowania,

b)      podważania przez rodziców / opiekunów prawnych autorytetu trenerów w obecności zawodnika lub zawodników,

c)      zachowania rodziców / opiekunów prawnych sprzecznego z ogólnie przyjętymi zasadami społecznymi (niekulturalne zachowanie, obrażanie zawodników, trenerów, sędziów itp.),

d)      zachowania lub działania na szkodę wizerunku lub mienia Klubu

e)      zalegania ze składkami przez okres minimum 60 dni

5.      Wyznacza się okresy wolne od zajęć w poniższych okresach:

a)      Od 24 grudnia do najbliższego dnia roboczego następującego po Nowym Roku.

b)      w czasie ferii zimowych;

c)      w czasie dni ustawowo wolnych od pracy;

d)      w okresie wakacyjnym treningi realizowane są wg harmonogramu wakacyjnego, w zmniejszonej liczbie godzin.

 

§ 3 – Prawa i obowiązki Członka Uczestnika (zawodnika) Klubu Sportowego Energetyk Siechnice

1.    Zawodnik zobowiązuje się do:

a)   godnego reprezentowania barw Klubu w treningach, zawodach, w szkole i życiu codziennym,

b)   regularnego uczestniczenia w zajęciach sportowych i w rozgrywkach klubowych, w dedykowanym sportowym stroju klubowym,

c)    wykonywania poleceń trenerów prowadzących,

d)   podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz ćwiczenia również poza treningami, w czasie wolnym,

e)   pomocy trenerowi przed i po treningu podczas przygotowania obiektu sportowego do treningu

f)     odnoszenia się z szacunkiem do trenerów, kolegów z drużyny, przeciwników i rodziców.

2.    Zawodnik ma prawo zwracać się do trenera prowadzącego z prośbą o pomoc wykonywaniu danego ćwiczenia, wskazania błędów i sposobów ich wyeliminowania oraz uzyskania takiej pomocy, przy czym nie może to negatywnie wpływać na realizowane zajęcia,

3.    Zawodnik ma prawo i obowiązek zgłaszania trenerowi sytuacji konfliktowych w drużynie, z którymi nie jest sobie w stanie poradzić samodzielnie.

4.    Zawodnicy będą poddawani okresowej selekcji celem weryfikacji nabytych umiejętności i stworzenia grup umożlwiających optymalny rozwój sportowy,

5.    Zawodnik bez zgody klubu nie może reprezentować barw innego klubu w meczach, testach, treningach, turniejach oraz obozach sportowych.

6.    Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania, jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia.

7.    Członek Uczestnik z tytułu uczestnictwa otrzyma dostęp do specjalnej oferty odzieży i sprzętu sportowego, a także dostępu do organizowanych przez Klub wydarzeń na preferencyjnych warunkach.

 

§ 4 – Prawa i obowiązki rodziców / opiekunów prawnych

1.    Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że nie istnieją przeciwskazania zdrowotne, aby jego podopieczny uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Klub, a na wezwanie Klubu obowiązany jest przedstawić stosowną opinię lekarską.

2.    Rodzice i opiekunowie prawni są zobowiązani do używania oficjalnej formy kontaktu poprzez zwracanie się do prowadzącego zajęcia „Panie Trenerze”.

3.    Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia wypełnionych i podpisanych deklaracji członkowskich i regulaminów, jak również zapoznania z nimi zawodników.

4.    Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do założenia konta na platformie ProTrainUp, PZPN lub innych wymaganych do celów szkolenia, dla swojego dziecka w celu komunikacji w Trenerem Prowadzącym oraz Klub Sportowy Energetyk Siechnice.

5.    Na polecenie Klubu rodzic/opiekun jest zobowiązany zarejestrować uczestnika w systemie PZPN, Programie Certyfikacji Szkółek i innych, jeżeli rejestracja będzie wymagana dla potrzeb realizacji procesu szkolenia.

6.    W przypadku niespełnienia polecenia określonego w punkcie 5, Klub ma prawo przenieść zawodnika do dowolnej grupy niewymagającej rejestracji, a w przypadku braku takiej, ograniczyć udział zawodnika w zajęciach.

7.    Jeżeli trener prowadzący zajęcia nie zdecyduje inaczej, w trakcie zajęć treningowych rodzice / opiekunowie prawni mają zakaz wstępu na płytę boiska / salę gimnastyczną.

8.    Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo uzyskać od prowadzących zajęcia, informacji na temat zachowania i osiągnięć dziecka.

9.    Rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do przekazywania swoich uwag, sugestii, propozycji dotyczących treningów oraz funkcjonowania Klubu Sportowego Energetyk Siechnice:

a)      Informacje przekazywane będą trenerowi prowadzącemu w sposób niezakłócający zajęć, tj. po lub przed treningiem lub drogą elektroniczną.

b)      Każda z grup może oddelegować przedstawiciela rodziców, który będzie się kontaktować z trenerem prowadzącym przed lub po treningu, w imieniu wszystkich rodziców.

c)      W przypadkach większej wagi, zawiadamiając Klub.

10.                       Rodzice mają prawo złożyć w imieniu dziecka rezygnację z członkostwa

a)      Pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Klubu Sportowego Energetyk Siechnice lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: biuro@ksenergetyk.pl

b)      Rezygnacja skuteczna jest:

·         jeżeli od dnia uzyskania statusu Członka Uczestnika do dnia złożenia Klubowi rezygnacji, nie upłynął jeden pełny miesiąc kalendarzowy – na ostatni dzień miesiąca w którym została złożona,

·         w przypadku braku drużyny w danej kategorii wiekowej – na ostatni dzień miesiąca w którym została złożona,

·         jeżeli składana jest w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia oraz od 1 lipca do 15 sierpnia –  na ostatni dzień miesiąca w którym została złożona,

·         W pozostałych przypadkach – na ostatni dzień pierwszego miesiąca rudny rozgrywkowej, w której została doręczona Klubowi

c)      Złożenie rezygnacji nie zwalnia zawodnika z obowiązku opłacenia pełnej składki za daną rundę rozgrywkową.

d)      O ile Klub nie udzieli Zawodnikowi zwolnienia, zobowiązany on jest do reprezentowania Klubu do końca rundy rozgrywkowej.

 

§ 5 – Składki, opłaty

1.      Wysokość składki członkowskiej na daną rundę rozgrywkową dla Członków Uczestników, reguluje Uchwała Zarządu Klubu Sportowego Energetyk Siechnice.

2.      Wysokość składek członkowskich określona Uchwałą obowiązuje od rozpoczęcia kolejnej Rundy rozgrywkowej.

3.      Składka członkowska jest wymagalna w pełnej wysokości i nie ulega zmianie w przypadku nieobecności zawodnika.

4.      Składka członkowska może zostać proporcjonalnie zmniejszona w przypadku:

a)      zrealizowania przez Klub zajęć treningowych w wymiarze mniejszym niż 70% ustalonego planu treningowego z przyczyn leżących po stronie Klubu,

b)      Złożenia deklaracji członkowskiej w trakcie rundy rozgrywkowej – wówczas naliczana w wysokości ilorazu wysokości składki za rundę rozgrywkową przez liczbę miesięcy pozostałych do jej końca. 

5.      Na wniosek Członka Uczestnika lub jego Rodzica / Opiekuna, Prezes Zarządu może podjąć indywidualną decyzję o zmianie terminu płatności składki, obniżeniu jej wysokości lub umorzeniu.

6.      Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest zapłaty składki członkowskiej za daną rundę rozgrywkową,

7.      Składka członkowska płatna jest jednorazowo przelewem na rachunek bankowy Klubu lub w równych miesięcznych ratach, płatnych za dany miesiąc w terminie do 10 dnia danego miesiąca, na rachunek bankowego w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy o numerze 60 9584 1092 2010 1001 4192 0001 lub za pośrednictwem aplikacji ProTrainUp.

8.      O wysokości opłat za turnieje, półkolonie, obozy i zajęcia dodatkowe Klub Sportowy Energetyk Siechnice będzie informować na bieżąco, przed danym wydarzeniem.

9.      W przypadku zalegania ze składkami przez okres przekraczający 30 dni, Klub może podjąć decyzję o zawieszeniu Członka Uczestnika w prawach zawodnika, skutkującym niedopuszczeniem go do zajęć treningowych.

10.  W przypadku wznowienia treningów przez zawodnika, który zrezygnował z członkostwa w Klubie, w ostatnich 12 miesiącach, zawodnik zobowiązany jest do zapłaty Składki Członkowskiej za pełną Rundę Rozgrywkową tj. nie ma zastosowania zmniejszenie o którym mowa w § 5 pkt. 4. b).

 

§ 6 – Zasady przetwarzania danych osobowych

1.      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: „RODO”), akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rodzica / opiekuna prawnego oraz zawodnika przez Klub Sportowy Energetyk Siechnice z siedzibą w Siechnicach, 55-011 Siechnice, ul. Sportowa 5. wpisanego do rejestru klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonego przez Starostę Powiatu Wrocławskiego pod numerem SP/OR/4143/5/06 NIP 8961254208, REGON 383802760 (dalej: „Administrator”) na zasadach określonych poniżej.

2.      Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wskazanym w ust. 11-13.

3.      Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez Administratora. Ponadto możemy się kontaktować w celu realizacji dodatkowych usług związanych z zawartą umową.

4.      Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu opisanego powyżej i maksymalnie przez okres dziesięciu lat od momentu ostatniego kontaktu z rodzicem / opiekunem prawnym lub zawodnika, co jest uzasadnione przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych oraz przepisami podatkowymi i dotyczącymi rachunkowości.

5.      Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora lub usunąć swoje dane osobowe z bazy Administratora, prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem:biuro@ksenernegetyk.pl.

6.      Administrator Informuje, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

– prawo dostępu do danych (art. 15 RODO);

– prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);

– prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

– prawa przeniesienia danych (art. 20 RODO);

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail biuro@ksenergetyk.pl

7.      Informujemy również, iż przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

8.       Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcy i zleceniobiorcy stale współpracujący z Administratorem na podstawie zawartych umów, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności trenerzy, biuro rachunkowe, kurierzy oraz podmioty zajmujące się obsługą IT oraz podmioty powiązane z Administratorem, w tym ProTrainUp Sp. Z o.o. w siedzibą w Chorzowie, Gmina Siechnice, Polski Związek Piłki Nożnej, Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

9.      Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10.  Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11.  Administrator ma prawo wykorzystywać wizerunek zawodnika w swojej działalności marketingowej i promocyjnej, a także operacyjnej w postaci zdjęć lub filmów na stronie www, plakatach, ulotkach itp.

12.  Administrator ma prawo do publikowania imienia i nazwiska zawodnika na listach uczestników turniejów, wyjazdów, zajęć piłkarskich, obozów, półkolonii i innych przedsięwzięć, w których bierze udział zawodnik – na stronach www Administratora oraz innych listach, które mogą być dostępne publicznie.

13.  Administrator ma prawo do wykorzystywania danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, w celu przesyłania informacji handlowej, w szczególności promocji obozów, półkolonii oraz zachęcania do przedłużenia uczestnictwa zawodnika na kolejny rok. Ponadto rodzic / opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

 

§ 7 – Pozostałe postanowienia i przepisy przejściowe.

1.      W sprawach spornych na linii Trener – Zawodnik – Rodzic, osobą właściwą do rozstrzygania sporów jest Prezes Zarządu Klubu Sportowego Energetyk Siechnice lub trener-koordynator danej kategorii wiekowej.

2.      Komunikacja pomiędzy Klubem a zawodnikami i rodzicami / opiekunami prawnymi, odbywa się za pośrednictwem trenerów prowadzących, platformy ProTrainUp, oficjalnej strony internetowej https://www.ksenergetyk.pl oraz oficjalnego fanpage na platformie Facebook: https://www.facebook.com/APENERGETYK oraz https://www.facebook.com/kssiechnice.

3.      W sprawach pilnych, w których zawodnicy, rodzice czy opiekunowie prawni nie uzyskali wyjaśnień za pomocą środków wskazanych w ust. 2, możliwe jest bezpośrednie zwrócenie się do Klubu Sportowego Energetyk Siechnice pod adresem mail: biuro@ksenernetyk.pl lub numerem telefonu 720 701 364.

4.      W sprawach nieujętych w Regulaminie, zastosowanie mają wyjaśnienia i komunikaty składane przez Klub za pomocą jednej z form komunikacji wskazanych w ust. 2.

5.      Rodzic / opiekun prawny oraz zawodnik oświadczają, że zapoznali się z Regulaminem, nie wnoszą zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.

6.      Klub Sportowy Energetyk Siechnice nie gwarantuje zachowania tych samych dni i godzin zajęć treningowych przez cały sezon, w szczególności jeżeli ze wzglądu na realizację programu szkoleniowego, nastąpi zmiana obiektu (np. boisko – hala).

7.      Rodzic / opiekun akceptuje postanowienia Regulaminu, składając deklarację członkowską lub dokonując pierwszej wpłaty za zajęcia sportowe.

8.      Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023 roku

9.      Z zastrzeżeniem § 7  pkt. 10. opiekunowi / rodzicowi przysługuje prawo do odmowy akceptacji Regulaminu i zmian nim wprowadzonych.

10.  O braku akceptacji Regulaminu i rezygnacji z członkostwa, należy zawiadomić Klub najpóźniej przed wejściem jego w życie, lub w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie jego treści.

11.  Rodzic / opiekun za prawidłowo doręczone, uznaje wszelką korespondencję kierowaną przez Klub na podany w deklaracji adres mailowy lub za pośrednictwem ProTrainUp.

12.  Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej zgodnie z § 4 pkt. 8 Regulaminu.

13.  Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z członkostwa w Klubie jednak nie ma wpływu na zobowiązania zawodnika, które powstały przed wejściem w życie Regulaminu.

  

V. 2/2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *